Inbjudan

Liksom föregående år är ansökan för verksamhetsbidrag öppen från den 1 maj till den 31 augusti. Även om sommaren och därmed sommarledighet påverkar tiden för ansökan, är det ändå fråga om så pass lång ansökningsperiod att en viss dialog bör kunna föras om ansökan i vissa specifika fall. Detta innebär att är ni en ny organisation bör vi kunna träffas så att vi ser vilka ni är och vilken verksamhet ni bedriver och står för. Och är ni en ”gammal” organisation som har förändrat er verksamhet eller som vill söka ett betydligt större belopp än föregående år, bör vi också träffas och diskutera detta.

De senaste 10 åren har antalet ansökningar till verksamhetsbidrag från organisationer, föreningar, stiftelser etc. mer än tredubblats. Många av er har dessutom flera projekt för vilka ni söker bidrag, och summorna på det ni söker har också i flera fall flerdubblats.

Vi vill med denna information klargöra att Gålöstiftelsen, som idag förutom verksamhetsstöd och stipendier, har gjort vissa långsiktiga åtaganden genom ett antal projekt, idag inte har möjlighet att gå in med miljonbelopp i några nya projekt, och framförallt inte utan att det sker med en ordentlig belysning av projekt som ni önskar driva.

Vi har funnit det otillfredsställande att ansökningar som kommer in till oss på ganska stora belopp skall beredas och beslutas om utan att en dialog förs mellan den sökande och den beslutande d v s stiftelsen. Vi har också funnit det otillfredsställande att vi först i månadsskiftet november/december kan ge er ett besked om huruvida ni tilldelas verksamhetsbidrag eller ej.

Vi hoppas också allmänt sett att vi bättre än hitintills skall kunna besöka er och få en uppfattning om hur våra bidrag används. Därmed kan vi också föra en dialog om kommande verksamhet som ni önskar genomföra.

Gålöstiftelsen har valt att inte stödja förebyggande verksamhet i form av enbart rådgivning och stöd, informationsverksamhet, s.k. nätverksbyggande, uppsökande och utåtriktad verksamhet, mötesverksamhet, renodlad idrottsverksamhet och behandlingsverksamhet etc.

Gålöstiftelsen har att följa såväl sina stadgar, aktuell stiftelselag samt den skattelagstiftning som gäller för allmännyttiga stiftelser.

Bedriver man s.k. rikstäckande verksamhet kan Gålöstiftelsen endast stödja den delen av verksamheten som är inriktad mot verksamhet inom Storstockholms län utom Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner. Kan inte Stockholmsinriktad verksamhet klart utläsas kan Gålöstiftelsen inte stödja den eller de organisationer som bedriver verksamheten – hur väl den än kan sägas överensstämma med kraven enligt ovan.

Att främja vård och uppfostran av barn och ungdom innebär att målgruppen i huvudsak skall vara under 20 år.

Ansökan om bidrag ska vara inskickad senast den 31 augusti.

Observera att i år, liksom tidigare år, sker ansökan direkt från Gålöstiftelsens hemsida. Det är bara att följa de anvisningar som finns på vår hemsida, skicka in ansökan samt de bilagor som efterfrågas!

Observera att endast webbläsarna "Chrome och Firefox" fungera när du ska registrera din ansökan. Har du problem med registreringen kan du kontakta Jonas på Gålöstiftelsens kansli.

Riktlinjer Anvisningar