;
Studieresa

Viktig information för dig som avser att söka stipendium för studieresa

Det står i våra anvisningar att man skall ansöka före 31 januari, 31 mars samt 31 september, och då avses beslut tas av arbetsutskottet i slutet av respektive kommande månad. Observera att om du t ex söker före den 31 september och avser resa på en konferens, en kurs eller något annat och resan kommer att äga rum omkring den 20 oktober – då kan du inte påräkna något stöd från oss i form av ett stipendium för din sökta resa. Eftersom beslut tas i slutet av respektive nästkommande månad måste den sökta perioden ligga en bit efter beslutsdatum för att vi skall kunna tilldela dig ett stipendium. Vårt beslut att sätta upp dessa stipendier var för att möta ett behov, men ett behov som har visat sig vida överträffa våra förväntningar. Vi har alltså att först fatta beslut bland de ansökningar där resan skall genomföras nära i tid till beslutstidpunkten. Då kan man få vänta på beslutet till nästa beslutstidpunkt, tyvärr. Eftersom dessa stipendier ligger ”lite utanför” vårt huvudändamål har vi att ta hänsyn till hur mycket vi kan dela ut under ett år och naturligtvis också då till börsutvecklingen. Man kan bara råda alla er som nu har ansökt eller avser att ansöka att ni söker flera stipendier och inte bara förlitar er på att söka från en enda stiftelse/fond. Vi kanske inte heller kan tilldela dig hela den summa du ansöker om utan endast begränsad del. Får du stipendium på annat håll, som väl täcker din resa, hoppas jag att du meddelar oss detta, innan vi betalar ut vårt stipendium till dig. Det finns kanske andra som väl behöver ett stipendium från oss.

Stipendium för studieresa ges inte till den/de som genomgår ett utbildningsprogram, även om vederbörande har motsvarande 180 poäng. Följaktligen stöder vi inte kurser inom ex. läkarprogrammet, civilingenjörsprogrammet etc. Förutsättningen för att söka är att man har en avslutad akademisk examen.

Stipendium för studieresa skall användas för en begränsad period dvs några dagar till ca 1 månad (undantag kan förekomma).

Stipendium för studieresa ur Gålöstiftelsens för högre utlandsstudier kan endast tilldelas sökande från Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner). Den som har planer för en utlandsvistelse på ca 3-4 månder eller mera måste alltså söka våra ordinarie stipendier för högre utlandsstudier. Stipendierna är alltså till för att täcka kostnader som man ej har kunnat planlägga för i samma utsträckning som för sina ordinare studier.

Vem kan söka?

 • Den som har avlagt en akademisk grundexamen
 • Har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har ett stort allmänt intresse
 • Stipendium för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå
 • Folkbokförd i Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner)
 • Den som är högst 32år

För vad kan jag söka stipendium för studieresa?

 • Kortare forskningsutbyte
 • Fältarbete (ex. inom ramen för doktorandsprojekt)
 • Workshops
 • Konferens
 • Kortare kurs
 • Presentation

När kan jag söka?

Du kan söka stipendium för studieresa under hela verksamhetsåret och ansökan skall vara Gålöstiftelsen tillhanda senast den 31 januari, för beslut i slutet på februari, senast den 31 mars, för beslut i slutet på april samt senast den 31 september, för beslut i slutet på oktober.

Efter att den sökande har underrättats om stiftelsens beslut, och blivit beviljad stipendium, kan stipendiet rekvireras från stiftelsen.

Inloggning


Registrera dig om du inte har något konto.