Nu går det att söka studiestipendium för läsåret 2015/2016 ur Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsens studiestipendier

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis (1/7 - 30/6) till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner). För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 8 och kan beviljas för studier från och med nionde årskursen i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen (180 poäng) dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 26 år. För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier. Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten. För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) för sammanboende föräldrar vid 450.000 kronor och för särboende föräldrar vid 500.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 4.000 - 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.

Sista ansökningsdag för nästkommande läsår är alltid den 1 februari - d v s ansökan skall vara poststämplad senast den 1 februari. Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se och sedan skrivas ut av sökanden. Ansökan finns tillgänglig under tiden 1 november - 1 februari.

Studieresor

Stipendier för studieresor ur Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier kan, från och med 2013, sökas under hela verksamhetsåret och skall vara Gålöstiftelsen tillhanda senast den 1 februari, för beslut i slutet på februari, senast den 1 april, för beslut i slutet på april, senast den 1 september, för beslut i slutet på september samt senast den 1 november, för beslut i slutet på november.

Stipendier för studieresor är främst till för kortare forskningsutbyte, fältarbete, workshops, konferenser etc. och skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Stipendiet förutsätter dessutom att den sökande har avlagt en akademisk grundexamen. Stipendier för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå. Övre åldersgräns är 32 år.

Stipendium för studieresa ur Gålöstiftelsens för högre utlandsstudier kan endast tilldelas sökande från Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner).

Ansökan om stipendier för studieresor skall ske på stiftelsens hemsida.

Observera! Vi har tagit bort möjligheten att söka stipendium för kortare studieresa ur Sixten Gemzéus stiftelse. Detta innebär att stipendier för studieresor endast kan sökas av de som är folkbokförda i Storstockholm med vissa undantag - se ovan! Det går dock fortfarande att söka stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse för en längre period vid ett utländskt universitet - se under Sixten Gemzéus stiftelse nedan!

Organisationsbidrag

I Gålöstiftelsens stadgar står att stiftelsen, förutom att dela ut stipendier, även på annat sätt kan verka för att främja vård och uppfostran av barn samt utöva hjälpverksamhet bland ungdom som är i behov av sådan. Gålöstiftelsen delar därför ut bidrag till organisationer och enskilda för verksamhet som motverkar alkohol- och annat drogmissbruk hos barn och ungdom inom Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner. Därmed avses i första hand förebyggande verksamhet. Bidrag kan också sökas för verksamhet som syftar till att förebygga mobbing och s.k. ungdomsvåld. Med förebyggande verksamhet kan avses utbildning eller annan verksamhet exempelvis läger/kollo. Även verksamhet för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar eller föräldrar som inte heller av andra anledningar klarar av att ta sitt föräldraansvar kan anses vara förebyggande.

Ansökan om bidrag sker på hösten och skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober.

Bidrag till funktionshindrade barn och ungdomar

Bidrag ges endast till barn och ungdom som är folkbokförda i Storstockholm (undantaget Norrtälje, Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns kommuner). Bidrag kan ges till rekreationsresor, lägervistelse mm. Bidrag kan även ges till gruppresor, t ex för handikappklasser. I de fallen kan bidraget omfatta även lärares resekostnader. Föreningar som med sin verksamhet vänder sig till funktionshindrade ungdomar kan i vissa fall få bidrag. Bidrag ges endast i undantagsfall till hjälpmedel ex rullstolar.

Kontakta Gålöstiftelsens kansli om ni avser att söka bidrag!

Ansökningar kan skickas in 2 gånger per år - 1 mars till 1 april samt 1 september till 1 oktober. Ansökan skall ske på särskild blankett som beställs från Gålöstiftelsens kansli.

Sixten Gemzéus stiftelse

- en till Gålöstiftelsen anknuten stiftelse

Stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse utdelas läsårsvis (1/7 - 30/6). Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Med stort allmänt intresse menas bl a utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse, som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser. Stipendier kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen. Stipendier för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendiesummor upp till 250.000 kronor har förekommit.

Ansökningstidpunkten för nästkommande läsår är 19:e januari. Ansökan finns tillgänglig på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se från mitten av november till 19:e januari.