Gålöstiftelsens Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig är:

Gålöstiftelsen
Organisationsnummer 802002-7119


Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som du lämnar på www.galostiftelsen.se eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige/stiftelsen för att pröva din/er möjlighet att erhålla stipendium alternativ annan form av ekonomiskt stöd. Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Gålöstiftelsen, Box 7444,103 91 Stockholm. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.


Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Genom att du registrerar dig på gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se godkänner du att de personuppgifter du lämnar, även om de skulle innefatta s.k. känsliga personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. *Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Gålöstiftelsen, Box 7444,103 91 Stockholm. Tar du tillbaka ditt samtycke så kommer vi inte fortsätta behandla dina personuppgifter.


Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du lämnar till oss vid ansökningstillfället.


Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den period som ansökan avser. Därefter sparar vi uppgifterna i normalt högst 10 år, med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall sparar vi begränsade uppgifter en längre tid på grund av framtida forskning. När vi sparar personuppgifter för andra syften än på grund av ansökan kan andra tider gälla, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning om bokföring (sju år).


Vilka kan få tillgång till personuppgifterna

Styrelsen samt personal på Gålöstiftelsen. Det kan förekomma situationer när vi behöver dela personuppifter med andra utanför Gålöstiftelsen, då kommer vi att begära in samtycke för detta.