Studiestipendier

Utbildning blir en allt viktigare del för att kunna göra verklighet av sina framtidsdrömmar! Vi vill med våra studiestipendier uppmuntra unga att slutföra sina studier, trots många gånger tuffa omständigheter. Därför är våra studiestipendier själva hjärtat i vår verksamhet. Vi delar ut behovsprövade stipendier för heltidsstuderande från åttonde klass upp till den sökande avlägger akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år.

Läs mer och ansök

Stipendier för högre utlandsstudier ur Gålöstiftelsen

Vi vill möjliggöra för de som har avlagt en akademisk grundexamen att studera eller forska utomlands. Det kan handla om teoretiska eller praktiska studier på hög nivå, vilka på ett meningsfullt sätt tillför Sverige kunskap av betydelse. Stipendiet stödjer helst en längre vistelse (1 år) vid ett utländskt universitet.

Läs mer och ansök

Organisationsstöd

Sedan 1982 har Gålöstiftelsen delat ut stöd till organisationer som arbetar med barn och ungdom. Till en början riktade sig stödet i huvudsak till verksamheter som motverkade våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk bland barn och ungdomar.

Idag talar vi mer om att stödja verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden, med syftet att stärka integration och mångfald, ge förutsättningar för god utbildning samt möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang.

Läs mer och ansök

Bidrag till barn och unga med funktionsnedsättning

Vi tycker det är viktigt att även barn och ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att nå sina drömmar. Gålöstiftelsen delar därför även ut bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning (bidraget skall endast användas till att täcka kostnaderna för den funktionsnedsatta). Övre åldersgräns är 30 år.

Läs mer och ansök

Högre stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse

1963 tillkom Sixten Gemzéus stiftelse som förvaltas och administreras av Gålöstiftelsen. Fonden tillkom genom kaptenen Sixten Gemzéus testamente. Kvalificerad för dessa stipendier är sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars tilltänkta studier har stort allmänt intresse. Med stort allmänt intresse menas t ex utlandsstudier, som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse, kunskap som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser. Stipendiet förutsätter att sökanden har avlagt en akademisk grundexamen (180 poäng). Till skillnad från Gålöstiftelsens stipendier kan stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse sökas av studenter och forskare från hela landet.

Läs mer och ansök