Ansökan studiestipendium

Välkommen

Har du sökt studiestipendium av oss tidigare är det bara att logga in för att komma till ansökan. Glöm inte att läsa igenom anvisningar igen eftersom dessa kan ändras från föregående år.

Är det första gången du ska söka stipendium av oss så måste du registrera ett användarkonto för att få tillgång till ansökningsformuläret.


Inloggning studiestipendium


Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det här 'Återställ lösenordet'
Registrera dig om du inte har något konto.

Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se fr o m 1:a november t o m 31:a januari.

Anvisningar

TÄNK PÅ!

Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan ska INTE skickas in med post.

Det är viktigt att du läser anvisningarna noga innan du fyller i ansökan.

Har du alla dina bilagor i digitalt format tar det ca 15-20 minuter att fylla i ansökan.

Ansökan är uppdelad i två delar, den första delen är själva ansökningsformuläret och i den andra delen ska du ladda upp de bilagor som du måste bifoga ansökan.

Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens ansökningsformulär.

GÅLÖSTIPENDIER utdelas läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner). Förutsättningen för att kunna söka stipendium på gymnasienivå är att man studerar på nationellt program. Stipendium kan tidigast sökas av Dig som går i åk 6 för heltidsstudier i Sverige eller utomlands fr.o.m. åk 7 i grundskolan till dess Du avlägger en akademisk grundexamen, dock längst till och med det läsår, under vilket Du fyller 24 år (är du född före 2000 så kan du inte söka). Det är ett krav från Gålöstiftelsen att Du bifogar personbevis (beställs hos Skatteverket), ange ändamål STUDIER. Det får inte vara äldre än 3 månader. Man kan begära att få personbeviset kompletterat med uppgifter om föräldrarna. Det skall Du göra om Du inte kan lämna fullständiga uppgifter om dem (se nedan).

Stipendiesumman ligger för närvarande mellan 5 000 och 10 000 kronor. Studienivån avgör i regel summans storlek.


Del 1 - Fyll i ansökningsformulär

Ansökningsformuläret innehåller följande steg.

 • Steg 1. Har du blivit beviljad Gålöstiftelsens studiestipendium tidigare samt vilken utbildningsnivå du är på nu?
 • Steg 2. Kontaktuppgifter
 • Steg 3. Utbildning och studier
 • Steg 4. Familj och hemförhållanden
 • Steg 5. Föräldrars ekonomi
 • Steg 6. Övriga upplysningar samt bilagor
 • Steg 7. Bankkontouppgifter
 • Steg 8. Bekräfta/kontrollera dina uppgifter

Del 2 - Ladda upp bilagor till ansökan

Bifoga de bilagor som framgår i dessa anvisningar. Om något är oklart eller du undrar vilka bilagor du ska bifoga - kontakta Gålöstiftelsen innan du skickar in ansökan, på 08-651 41 63 eller via epost info@galostiftelsen.se

Sista ansökningsdag för Gålöstiftelsens studiestipendium är den 31 januari.

Skicka in Din ansökan i tid!

 • Ofullständiga ansökningar behandlas inte!
 • Alla bilagor måste bifogas till ansökan och ansökan måste vara komplett ifylld.

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För grundskole- och gymnasieelever
 • Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket(ej äldre än 3 månader)
 • Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg årkurs 9
 • Bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare som beskriver sökandes karaktär och lämplighet.
 • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2023 (gäller inkomståret 2022 som deklareras 2023 - med besked hösten 2023). Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket och heter "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret".
För studerande vid universitet eller högskola
 • Bifoga personbevis(ändamål studier), beställs hos skatteverket(ej äldre än 3 månader)
 • Bifoga studieintyg som visar erhållna studiepoäng. Om inga poäng är registrerade bifoga kopia på senaste avgångsbetyg.
 • Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2023 (gäller inkomståret 2022 som deklareras 2023 - med besked hösten 2023). Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket och heter "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret".

ATT TÄNKA PÅ!

REKOMMENDATION

För att er rekommendation ska vara giltig måstedet finnas kontaktuppgifter till den som har skrivit rekommendationen samt att den även måste vara daterad och underskriven. Rekommendation kan du be en lärare eller mentor skriva åt dig. Rekommendationen får ej vara äldre än 3 månader från det datum du skickar in din ansökan.

REDOVISA BÅDA FÖRÄLDRARNAS ADRESSER OCH INKOMSTER!

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från Dina ekonomiska förutsättningar och föräldrarnas ekonomi. Detta gäller i samtliga fall, d.v.s. även då sökanden har flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarnas. Det gäller även om föräldrarna är skilda/särboende. Om föräldrarna saknar inkomst skall detta styrkas med intyg från skatteverket eller annan myndighet.

BIFOGA KOPIOR AV RÄTT SKATTEBESKED!

Bifoga kopia av båda föräldrarnas "Besked om slutlig skatt enligt 2023 års taxering". För närvarande dras gränsen vid en sammanlagd beskattningsbar förvärvsinkomst på 600 000 kronor. Uppgifter om föräldrarnas ekonomi måste redovisas under punkt 4 i formuläret. Taxeringsuppgifter är offentliga. Du kan själv beställa "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret" från Skatteverket om Du inte kan få reda på inkomsterna på annat sätt.

BERÄTTA UTFÖRLIGT!

Om Du inte kan lämna begärda uppgifter, måste Du förklara varför! Det gör Du under punkt 5. "Övriga upplysningar" eller på särskild bilaga. Komplettera Dina uppgifter med handlingar som styrker dem! Det kan t ex vara uppgifter i personbeviset som visar att en förälder bor utomlands eller är okänd. Skriv inte: "jag har ingen kontakt med mamma/pappa", på den grunden kan vi inte tilldela Dig något stipendium. Alla uppgifter Du lämnar behandlas konfidentiellt.

STUDIERESOR MÅSTE MOTIVERAS SÄRSKILT!

Stipendier för studieresor under sommarlovet kan komma ifråga om det finns särskilda skäl, t ex att studierna utgör ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. För traditionella språkresor beviljas inte stipendium.

SÅ BEHANDLAR STIFTELSEN DINA PERSONUPPGIFTER

Information avseende dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som du lämnar på www.galostiftelsen.se eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige/stiftelsen för att pröva din möjlighet att erhålla stipendium. Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Gålöstiftelsen, Box 7444, 103 91 Stockholm. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Genom att du registrerar dig på Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se godkänner du att de personuppgifter du lämnar, även om de skulle innefatta s.k. känsliga personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. *Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.